[ Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II ]

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Jihomoravským, Karlovarským, Libereckým, a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým. Do projektu je zapojeno 54 pečovatelských služeb a místně příslušných obcí.

Cíl projektu:

  • Podpořit pečovatelské služby v nastavení a realizaci změn v péči o osoby v jejich přirozeném prostředí
  • Připravit pečovatelské služby na roli základní služby poskytující odbornou péči, a na roli služby, která je schopna zachytit a podpořit širokou cílovou skupinu v běžném prostředí tak, jak to umožňuje zákon o sociálních službách.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Jihomoravským, Karlovarským, Libereckým, a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým. Do projektu je zapojeno 54 pečovatelských služeb a místně příslušných obcí.

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007656. Realizace probíhá od října 2018 do konce září 2020 (24 měsíců).

Žít doma  ]

Projekt podpoří 45 pečovatelských služeb, které jdou cestou transformace k naplnění vize ŽÍT DOMA. Cílem je poskytnout pečovatelským službám podporu po skončení první fáze transformace a podpořit a udržet další rozvoj. Budou představeny další příležitosti plynoucí z transformace pečovatelské služby krajům a obcím, aby je podpořili a mohli z nich těžit. Dojde ke změně obrazu pečovatelské služby, které bude vnímána jako odborná služba poskytující osobám závislým na péči krátkodobou podporu i podporu do konce života v domácím prostředí. Cílem projektu pro zapojené pečovatelské služby je:

  • Podpořit pečovatelské služby, které v současnosti procházejí transformací.
  • Poskytnout jim následnou podporu po skončení intenzivní fáze transformace a posílit know-how jejich pracovníků v oblasti specifických dovedností souvisejících s různými postiženími/onemocněními.
  • Zároveň podpořit vzájemnou spolupráci služeb tak, aby mohly vzájemně těžit ze zkušeností svých kolegů a posilovat se ve svém úsilí. Splnění výše uvedených hlavních cílů v této oblasti povede k poskytování ještě kvalitnější péče v domácím prostředí.

Projekt je realizován v partnerství s krajem Jihomoravským, Karlovarským, Libereckým, a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým.

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655. Realizace probíhala od ledna 2019 do konce prosince 2020 (24 měsíců).

[ Pečovatelská služba – příležitost pro život doma ]

Projekt byl zaměřen a posílení významu pečovatelské služby, jako základní péčové služby poskytované v domácím prostředí osoby. Projekt byl realizován v partnerství s Karlovarským, Libereckým, a Pardubickým krajem. Zapojeni byli i poskytovatelé služeb ze Středočeského kraj a kraje Vysočina. Do realizace projektu bylo zapojeno 55 poskytovatelů pečovatelské služby.

Vyhodnocení: Služby, které byly do projektu zapojeny, mohou dnes mimo jiné nabídnout pomoc i ve večerních hodinách, o víkendech a během svátků a to za stejných finančních nároků na veřejné rozpočty jako dříve díky optimalizaci procesů v rámci daných služeb. Poskytování pomoci je namířeno na ty, kteří ji opravdu potřebují. Služby už nejsou tak časově zatíženy rozvozem jídla a úklidy, které mohou být zajištěny pomocí běžně dostupných služeb v komunitě, a mohou se více zaměřit na úkony péče nezbytné pro osoby, které chtějí zůstat ve svém domácím prostředí.

Díky projektu se podařilo (srovnání dat při vstupu do projektu – údaje za rok 2015 se závěrečnou fází projektu v roce 2018 tj. po cca 1,5 roku trvání projektu):

  • 85 % služeb rozšířilo provozní dobu na průměrných 13 hodin denně včetně víkendů a svátků,
  • o 130 % vzrostl počet uživatelů, kteří mají přiznaný nejvyšší stupeň příspěvku na péči, tudíž potřebují velmi intenzivní péči. Tito uživatelé mohou zůstat doma s podporou pečovatelské služby a neodcházet do pobytových zařízení. Z původních 169 na 389 osob s přiznaným nejvyšším stupněm příspěvku na péči.
  • o 36 % stoupl počet hodin přímé péče (např. podpora při osobní hygieně, péči o sebe, podávání jídla, doprovody k lékaři). Z původních 379 tisíc na 517 tisíc hodin.
  • o 50 % klesl počet uživatelů, kterým pečovatelské služby rozvážely jídlo. Dnes tito lidé využívají běžné místní a komerční služby nabízející rozvážku jídla, která není dotována z veřejných zdrojů.

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 023 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001261. Realizace probíhala od října 2016 do konce listopadu 2018 (26 měsíců).

[ Zapojení rodiny a blízkých do péče jako společná cesta
k co nejkvalitnějšímu životu ]

Cílem projektu bylo podpořit pečovatelské služby a domovy pro seniory/se zvláštním režimem na jejich cestě transformace. Jejím jádrem je poskytování takové péče, která lidem umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí, v ústavním prostředí pak poskytovat skutečně důstojnou a individuální péči.

Realizace projektu:
• pomohl připravit organizace na spolupráci s rodinou/neformálními pečovateli
• přispěl k systémovému přístupu k práci s odborným know-how
• podpořil organizace ve vhodné prezentaci služeb.

Do realizace projektu bylo zapojeno 9 poskytovatelů pečovatelské služby, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. V rámci projektu vzniká ucelená Metodika spolupráce s rodinou a je podporován proces zavádění konceptu sdílené péče u zapojených poskytovatelů pečovatelské služby, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 023 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001321. Realizace probíhá od prosince 2016 do konce listopadu 2018 (24 měsíců).

[ Rozvoj kritérií jako nezbytná součást
pro poskytování efektivních sociálních služeb ]

Cílem projektu je rozvoj řízení sítě služeb pro seniory skrze úpravu a zpřesňování kritérií pro přidělování finančních prostředků pro pečovatelskou službu a domovy pro seniory.

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí přístupů krajů v pěti klíčových oblastech:
• způsoby a formy kvantifikace údajů o krajských sítích služeb
• krajská kritéria vstupu do sítě
• procesy hodnocení efektivity a reporty
• kritéria financování a z toho vyplývající požadavky
• způsoby a procesy kontroly.

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 023 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001400. Realizace probíhá od ledna 2017 do konce června 2019 (30 měsíců).