Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb na podporu a rozvoj sociální práce a podporu prosazování a vnímání hlavního cíle sociálních služeb jako nástroje pro řešení nepříznivé sociální situace osob.

Institut sociální práce, z.s. provozuje informační stránky www.zitdoma.cz

[ O nás a naše cíle ]

Proč existujeme a důvody vzniku

Hlavním účelem spolku je rozvoj, podpora a zvyšování kvality veřejných služeb zejména s dopadem v oblastech sociálních služeb, sociální práce a sociálního začleňování, včetně financování těchto služeb. Činnost spolku se směřuje k naplnění výše uvedeného účelu a je naplňován zejména prostřednictvím:

 • výzkumu a vzdělávání veřejných služeb, zejména v oblasti sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování, včetně financování těchto služeb,

 • analýzy, komentování a propagace instrumentů na rozvoj veřejných služeb, zejména v oblasti sociálních služeb, sociální práce, vzdělávání a sociálního začleňování, včetně financování těchto služeb,

 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

 • pořádáním vzdělávání, seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k rozvoji a zkvalitňování veřejných služeb, zejména v oblasti sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování, včetně financování těchto služeb,

 • inovačních a realizačních aktivit vedoucí k prosazování kvalitních veřejných služeb, zejména v oblasti sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování, včetně financování těchto služeb,

 • organizování kampaní a petičních aktivit,

 • propagace aktivit spolku a osvěty v oblastech sociální práce, sociálního začleňování a veřejných služeb např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,

 • vydáváním a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

 • poradenské a konzultační činnosti,

 • podpory a rozvoje informačních a asistivních technologií v oblasti veřejných služeb,

 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování a veřejných služeb,

 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování a veřejných služeb,

 • zapojením dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,

 • vystupováním jako právnické osoby oprávněné hájit zájmy sociálních služeb, sociální práce, sociálního začleňování a veřejných služeb,

Institut sociální práce byl akreditován

[ Čím se řídíme, co prosazujeme ]

V naší práci prosazujeme námi stanovené priority kvalitní služby, které jsou založené na procesu zjišťování potřeb zájemců a uživatelů sociální služby.
Východiskem společného úsilí je desatero kvalitního poskytování sociálních služeb, které se prolíná do veškeré naší práce a přístupu k řešení situace:

1. Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho závislost na podpoře vysoká.
2. Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je.
3. Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být osobě poskytnuta až poté, co jsou zjištěny její nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života.
4. Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé situace osob v přirozeném prostředí člověka, které služba svým konáním spoluvytváří.
5. Osoby, které jsou nejvíc závislé na pomoci druhé osoby, mají zajištěnu největší pozornost pracovníků služby.
6. Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám, které je skutečně potřebují – nemohou svou situaci řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb.
7. Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě na tom, jak podpořit člověka, aby mohl žít běžným životem a při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti.
8. Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a ctíme její hranice.
9. Podporujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými osobami.
10. Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů, využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomoc dobrovolníků.